Skip to content

UPPDRAGSAVTAL

 

 

Mellan

 

 • Grafisk Design Roscoe AB (org. nr 559245-3637), Tegnérlunden 3, 111 61 Stockholm (”Leverantören”); och

 

 • Enligt ifyllda uppgifter i beställning (”Kunden”)

 

har vid beställning godkänt följande uppdragsavtal (”Avtalet”). Leverantören och Kunden benämns i det följande även var för sig ”Part” och gemensamt ”Parterna”.

 1. BAKGRUND
  • Grafisk Design Roscoe AB(Leverantören) är en grafisk design- och webbyrå som erbjuder olika webbplatslösningar, grafik och tryckdesign. Samt skapar, tillhandahåller och underhåller webbsidor i samråd med och på uppdrag av sina kunder.
  • [Om relevant, beskriv kunden]
 2. AVTALSKONSTRUKTION
  • Parternas överenskommelse enligt Avtalet regleras av villkoren i följande avtalshandlingar:
   1. detta avtalsdokument
   2. avtalsbilagorna; och
   3. övriga dokument eller uppgifter som leverantören hänvisar till i detta avtalsdokument.
  • Vid eventuella motstridigheter i innehållet i de olika avtalshandlingarna ska avtalshandlingarna gälla i den inbördes ordning som anges i punkt 1 ovan varvid detta avtalsdokument äger högst prioritet och därefter nedåt i fallande skala.
 3. AVTALSPERIOD

Avtalet gäller i tjugofyra (24) månader från och med dagen för undertecknandet. Om Avtalet inte skriftligen har sagts upp senast sex (6) månader före avtalsperiodens utgång, förlängs Avtalet automatiskt med tolv (12) månader i taget med samma uppsägningstid (”Avtalsperiod”).

 1. PARTSFÖRHÅLLANDE

Parterna är två av varandra ägarmässigt oberoende Parter som ska genomföra Avtalet i eget namn och i enlighet med Avtalet. Avtalet ska inte innebära att Parterna ingår annat förhållande eller ger varandra några andra rättigheter än vad som uttryckligen anges i Avtalet. Parterna äger inte i något avseende rätten att företräda eller rättsligt binda den andra Parten.

 1. UPPDRAGET OCH LICENSEN
  • I och med Avtalet ger Kunden leverantören uppdraget att på de villkor som följer av Avtalet skapa, tillhandahålla och utveckla en hemsida anpassad till Kunden (”Hemsidan”), samt erbjuda Kunden support och utveckling av Hemsidan (gemensamt benämnt ”Uppdraget”).
  • I och med Uppdraget ansvarar leverantören även för att det för Hemsidan nödvändiga domännamnet förnyas vid behov. Aktuella domännamn kopplade till Hemsidan ska i förekommande fall registreras i Kundens namn och innehas av Kunden. Leverantören ska stå som administrativ kontakt för domännamnet om detta är nödvändigt för att utföra Uppdraget och förnya domännamnet. Kostnad för förnyelse av domännamn ska debiteras Kund i enlighet med Avtalet.
  • Kunden får under Avtalsperioden en tidsbegränsad exklusiv rätt att på de villkor som följer av Avtalet använda Hemsidan (”Licens”).
 2. INNEHÅLL
  • Av Bilaga 1 framgår vem av Parterna som ansvarar för att ta fram och tillhandahålla innehåll (eng: ”content”) för Hemsidan, inklusive text och bild. Hemsidans innehåll, oavsett om det tas fram av Kunden eller av leverantören, ska i det följande benämnas som ”Innehåll”.
  • Om Kunden ansvarar för att ta fram Innehåll ska Kunden tillhandahålla leverantören Innehållet på så sätt som följer av leverantörens skriftliga instruktioner tillgängliggjorda i enlighet med
  • Leverantören lagrar allt Innehåll så länge leverantören ansvarar för Hemsidans tillgänglighet enligt Avtalet, om inte Kunden skriftligen instruerat leverantören att Innehållet ska raderas.
  • Den Part som har tagit fram och tillhandahållit Innehåll i enlighet med Bilaga 1 ansvarar ensamt för att hantering av sådant Innehåll enligt Avtalet, inklusive publicering på Hemsidan, inte innebär intrång i tredje parts rättigheter, eller på annat sätt står i strid mot gällande lagstiftning. Kunden ansvarar alltid för att Innehållet är fullständigt och korrekt.
 3. ANNONSERING
  • Leverantören förbehåller sig rätten att sälja annonsplats till tredje man på Hemsidan. Leverantören åtar sig att omsorgsfullt väja annonsörer som Leverantören bedömer lämpliga för Hemsidan, och som är i linje med Kundens verksamhet i övrigt. Leverantören åtar sig även att inte välja annonsör som Leverantören bedömer utgör en konkurrent till Kunden.
  • Kunden har rätt att invända mot en annons från en annonsör som Leverantören infogar på Hemsidan. Leverantören ska efter en sammantagen bedömning avgöra om det föreligger sakliga skäl för en sådan invändning, och om annonsen ska tas bort från Hemsidan.
  • Eventuella intäkter som härrör från annonsering i enlighet med detta avsnitt 7 ska, om inget annat särskilt avtalats, oavkortat tillfalla Leverantören.
  • Kund har inte rätt att erbjuda tredje man annonsplats på Hemsidan, om inte Parterna avtalar särskilt om detta.
 4. PRODUKTEN
  • Leverantören erbjuder olika mallar för Leverantörens hemsidor, som passar olika behov och olika typer av verksamheter. Hemsidan ska uppfylla de krav som följer av det hemsidepaket som Kunden valt och som följer av Bilaga 1 (”Hemsidepaket”). Vid behov har Kunden rätt att ändra Hemsidepaketet till en högre storleksnivå. Avtalet ska i så fall ersättas med ett nytt uppdragsavtal, vilket innebär att Avtalet upphör att gälla i samband med undertecknandet av det nya uppdragsavtalet.
  • Respektive Hemsidepaket avgör vilka tilläggstjänster som Kunden kan välja att aktivera. Av Bilaga 1 följer vilka tilläggstjänster som Kunden har valt att aktivera, liksom vilka särskilda villkor som gäller för valda tilläggstjänster.
 5. SUPPORT, UPPDATERING OCH ÄNDRING
  • Leverantören ska erbjuda support, uppdatering och ändring av Hemsidan i den omfattning som följer av Bilaga 1.
  • Funktionell eller teknisk support, inklusive felsökning, ska erbjudas av Leverantören utan onödigt dröjsmål, dock senast inom två (2) arbetsdagar.
  • Utöver vad som i övrigt följer av detta avsnitt 9 kommer Leverantören att genomföra en uppdatering av Hemsidans mjukvara på månadsbasis.
 6. LEVERANS

Hemsidan ska för första gången göras tillgänglig för Kunden vid den tidpunkt som följer av Bilaga 1. Hemsidan ska göras tillgänglig för Kunden via internet.

 1. UNDERLEVERANTÖR

Leverantören har rätt att fritt anlita underleverantörer för genomförandet av Avtalet. Leverantören är ansvarig för underleverantörers arbete som om det vore sitt eget. 

 1. PRISER OCH BETALNING
  • Betalning enligt Avtalet ska ske av Kunden till det i faktura anvisat konto inom trettio (30) dagar från mottagen faktura. Den första fakturan kommer att skickas till Kunden trettio (30) dagar efter Avtalet trätt i kraft.
  • Ersättningen för Uppdraget följer Leverantörens vid var tid gällande prislista Leverantören håller tillgänglig i enlighet Avtalet (”Prislista”).
 2. TREDJEPARTSAPPLIKATIONER
  • För att göra Hemsidan tillgänglig för Klienten kan Hemsidan vara integrerad med enheter, applikationer, webbplatser och tjänster från tredje part (”Tredjepartsapplikationer”). Dessa Tredjepartsapplikationer ägs eller kontrolleras inte av Leverantören.
  • Leverantören garanterar att man har nödvändiga licenser till Tredjepartsapplikationer för genomförandet av Uppdraget.
 3. KUNDENS ANSVAR
  • Kunden ansvarar för att de domännamn som administreras under Uppdraget tillhör Kunden.
  • När information kan lämnas och spridas av utomstående vid användning av Hemsidan, är Kunden ansvarig för att ha sådan uppsikt och kontroll över informationen som krävs enligt gällande lagstiftning.
  • Kunden förbinder sig att inte nyttja Licensen i strid med Avtalet, inklusive men inte begränsat till att söka obehörig åtkomst till eller förändra Hemsidan, eller på annat sätt agera i strid mot gällande lagstiftning vid sin användning av Hemsidan, samt att inte sprida datavirus eller någon annan form av skadlig kod vid användning av Hemsidan.
  • Kunden åtar sig att använda Hemsidan på ett sätt som upprätthåller säkerheten för Hemsidan, inklusive men inte begränsat till att inte dela eventuella lösenord med obehöriga.
  • Kunden ansvarar för att ha för Hemsidan nödvändiga anslutningar, utrustningar och Tredjepartsapplikationer, samt uppfyller övriga tekniska krav som möjliggör åtkomst till Hemsidan, t.ex. krav på en speciell typ av webbläsare, som Leverantöreninformerar Klienten om i enlighet med Avtalet.
 4. LEVERANTÖRENS ANSVAR
  • Leverantören ansvarar för fel i Hemsidan som består i att den inte uppfyller vad som följer av Bilaga 1 eller Avtalet. Som fel anses inte obetydliga avvikelser och inte heller inskränkningar i Hemsidans tillgänglighet som Leverantören har rätt att göra enligt Avtalet.
  • Om Kunden till följd av fel som har orsakats av Leverantören inte har kunnat använda Hemsidan, eller utnyttja rätten till support och utveckling enligt Avtalet, har Kunden rätt till nedsättning av den gällande avgiften enligt avsnitt 12 ovan som svarar mot felets omfattning. Sådan nedsättning ska ske med hänsyn till den tid under vilket felet förelegat i förhållande till den gällande avgiften för Uppdraget.
  • Krav på nedsättning enligt punkt 2 ovan ska framföras av Kunden till Leverantören skriftligen senast trettio (30) dagar efter det att felet har avhjälpts.
 5. ANSVARSBEGRÄNSNING
  • Kunden förstår och accepterar att Hemsidan tillhandahålls i “befintligt skick” och “såsom tillgänglig”, utan varken uttryckta eller underförstådda garantier av något slag, förutom vad som uttryckligen anges i detta Avtal.
  • Användningen av Hemsidan sker på Kundens egen risk. Leverantören ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma med anledning av användningen av Hemsidan eller den information som finns tillgänglig i Hemsidan.
  • Hemsidan är normalt tillgänglig varje dag, dygnet runt. Leverantören innehar rätten att när som helst tillfälligt avbryta tillhandahållandet av Hemsidan för serviceändamål, t.ex. buggrättningar, underhåll, tester och uppgraderingar, samt på grund av lag, myndighetsbeslut eller beslut fattade av behörig registreringsenhet för relevanta domännamn, eller av sådan registreringsenhet utsedd behörig organisation, (”Tillåtna Avbrott”). Avbrott som sker på Kundens begäran eller med Kundens godkännande, samt avbrott som sker med anledning av den uppdatering som ska genomföras av leverantören enligt i punkt 3 ovan, ska därutöver alltid utgöra Tillåtna Avbrott.
  • Leverantören ska i görligaste mån informera Kunden om planerade Tillåtna Avbrott enligt punkt 16.3 ovan senast en (1) arbetsdag i förväg om inte annat överenskommits mellan Parterna. Leverantören ska även sträva efter att genomföra sådana avbrott på ett sådant sätt att Kunden inte drabbas i onödan. När möjligt ska så ske vid tillfällen då avbrott i tillgängligheten har minst påverkan på majoriteten av användarna av Hemsidan. Ersättning för Hemsidans otillgänglighet vid Tillåtna Avbrott utbetalas aldrig.
  • Leverantören är beroende av tredje man för att Hemsidan ska uppfylla nödvändiga specifikationer och krav i enlighet med Avtalet. Om leverantören inte kan få tillgång till tredje mans tjänster i nödvändig utsträckning ska Kunden underrättas utan skäligt dröjsmål. Om Leverantören kan göra troligt att ansvaret för det inträffade huvudsakligen ligger hos tredje man ska Leverantören inte ansvara för avvikelser från och brott mot Avtalet. Om Avtalet inte kan upprätthållas på grund av det inträffade ska Avtalet upphöra att gälla med omedelbar verkan, och avsnitt 26 ska inte tillämpas.
  • Kunden är införstådd med att Leverantören inte ansvarar för beteenden, funktioner eller innehåll i någon Tredjepartsapplikation, eller för någon transaktion som användaren eventuellt genomför med den som tillhandahåller sådan Tredjepartsapplikation. Leverantören garanterar inte heller kompabiliteten för Tredjepartsapplikationer från tredje part med Hemsidan.
  • Om inget annat framgår av Hemsidepaketet eller följer av Avtalet, omfattar Leverantörens ansvar enligt Avtalet inte fel och/eller bristande uppfyllelse av tillgänglighet av Hemsidan orsakad av nedan angivna orsaker:
 • Kunden har använt Hemsidan på annat sätt än så Leverantören godkänt, och på ett sätt som påverkar Hemsidans funktion;
 • Kunden uppfyller inte de krav som följer av punkt 14.4 och 14.5 ovan;
 • Kunden har företagit ändringar eller ingrepp i Hemsidan utan Leverantörens godkännande;
 • Hemsidan har drabbats av virus eller andra angrepp, under förutsättning att Leverantören uppfyllt fackmannamässiga skyddsåtgärder;
 • Omständighet utanför Leverantörens ansvarsområde för Uppdraget eller Hemsidan, t.ex. brist i kommunikation eller andra produkter eller tjänster från tredje man som Leverantören inte uttryckligen åtagit sig ansvar för, har inträffat; eller
 • Annan omständighet som är hänförlig till Kunden eller någon som Kunden ansvarar för har inträffat.
  • Leverantören tillhandahåller backup av Hemsidan. Leverantören kan dock inte garantera för att sådan backup av Hemsidan fungerar korrekt och att Innehåll kan återställas helt eller formateras korrekt.
 1. BEGRÄNSNING AV SKYLDIGHET
  • Om Leverantören bedömer att Innehåll kan strida mot lagstiftning, eller på annat sätt kan anses vara olämplig, kan Leverantören neka uppdrag att publicera Innehåll på Hemsidan, alternativ radera redan publicerat Innehåll.
  • Leverantören har rätt att när som helt avbryta tillgängligheten av Hemsidan om Kunden bryter mot detta Avtal eller på annat sätt använder Hemsidan på ett sätt som kan skada Leverantören eller tredje man.
 2. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
  • Samtliga immateriella rättigheter avseende det Innehåll Kunden har tagit fram och gjort tillgängligt för Leverantören i enlighet med Avtalet tillhör Kunden. Samtliga immateriella rättigheter avseende det Innehåll som Leverantören har tagit fram i enlighet med Avtalet tillhör Leverantören.
  • Om inget annat skriftligen avtalats mellan Parterna ska övriga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter, i eller avseende Hemsidan, tillhöraLeverantören, såvida de inte utgör Tredjepartsapplikationer.
 3. PERSONUPPGIFTSHANTERING

Parterna är skyldiga att följa vid var tid gällande personuppgiftslagstiftning vid behandling av personuppgifter. I de fall Leverantören bedömer det nödvändigt ska Parterna också, vid sidan av detta Avtal, även ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal som kommer utgöra en integrerad del av Avtalet. 

 1. MEDDELANDEN
  • Om inte annat anges i detta Avtal, ska alla meddelanden mellan Parterna ske skriftligen till den adress eller andra kontaktuppgifter som Part senast angivit. Rekommenderat brev ska anses ha mottagits av adressaten senast inom fem (5) dagar från dagen för poststämpelns datum. E-post ska anses ha mottagits av adressaten när avsändaren får ett leveranskvitto från sitt e-postsystem.
  • Parterna har vid Avtalets ingående följande kontaktuppgifter
   • de postadresser som anges i detta Avtals inledning.
   • Leverantörens e-post, info@se (allmänt)
   • Leverantörens e-post,support@se (support- och utvecklingsärenden)
   • Kundens e-post, skall meddelas på beställning.

Ändring av adress och andra kontaktuppgifter ska meddelas skriftligen på sätt som anges i denna punkt.

 1. SEKRETESS OCH LOJALITET
  • Parterna förbinder sig att iaktta sekretess och därmed inte för utomstående, varken under eller efter Avtalsperioden, obehörigen röja sådana uppgifter om den andra Partens verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemlighet. Med affärs- eller yrkeshemlighet avses varje upplysning, teknisk, kommersiell eller av annan art, som berör den andre Parten, oavsett om upplysningen dokumenterats eller inte, med undantag för upplysning som är eller blir allmänt känd, allmänt tillgänglig eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott mot innehållet i Avtalet.
  • Som affärs- eller yrkeshemlighet ska alltid betraktas information som Part angivit vara konfidentiell vid utlämnandet. Parterna förbinder sig att endast använda sådana affärs- eller yrkeshemligheter i den utsträckning som är nödvändigt för att fullgöra Avtalet.
  • Parterna ska under Avtalsperioden och därefter uppträda lojalt mot den andre Parten och inte företa handlingar eller underlåtenheter som på annat sätt än vad som redan nämnts i detta avsnitt 21 kan skada den andre Parten.
  • Parterna ska även hålla den andra Parten informerad om affärsmässiga, ekonomiska och andra för Avtalets bestånd väsentliga omständigheter. Skyldigheten omfattar särskilt varje misstanke om omständighet som kan innebära eller har inneburit att Part kan komma på obestånd.
 2. FULLSTÄNDIG REGLERING
  • Avtalet utgör Parternas fullständiga reglering av samtliga frågor som Avtalet berör. Avtalet ersätter samtliga tidigare skriftliga eller muntliga överenskommelser mellan Parterna avseende de frågor som Avtalet berör.
  • Ändringar och tillägg till detta Avtal skall vara skriftliga, daterade och undertecknade av båda Parter.
 3. ÖVERLÅTELSEAV AVTAL
  • Parterna har inte rätt att, helt eller delvis, överlåta eller pantsätta Avtalet eller några rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet utan att först ha inhämtat den andre Partens skriftliga medgivande.
  • Oaktat vad som är sagt i punkten 23.1 ovan har leverantören rätt att, utan godkännande från Kunden, överlåta Avtalet till annat bolag inom den koncern som leverantören tillhör.
 4. AVTALSBROTT
  • Bryter Part mot bestämmelse i Avtalet utgör det ett avtalsbrott.
  • Om avtalsbrottet är väsentligt kan den icke felande Parten säga upp Avtalet med omedelbar verkan. Brott mot bestämmelserna om lojalitet och sekretess i avsnitt 21 ovan ska alltid anses utgöra väsentligt avtalsbrott.
  • Avtalsbrott, som inte är uppenbart ringa, utgör väsentligt avtalsbrott om inte rättelse av felet vidtagits av den felande Parten inom trettio (30) dagar efter skriftligt påpekande eller om förnyad överträdelse av samma eller annan regel inträffar inom fyra (4) månader från det att påpekandet mottogs av den felande Parten.
 5. ANNAN FÖRTIDA UPPSÄGNING AV AVTALET

Vardera Part äger rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan genom skriftligt meddelande till sådan Part om Parten går i konkurs, ställer in sina betalningar, inleder ackordsförhandlingar, inleder förfarande om företagsrekonstruktion, träder i likvidation eller om Part genom misslyckat utmätningsförsök eller av annan med därmed jämförlig omständighet kan anses vara på obestånd.

 1. SKADESTÅND OCH VITE
  • Vid avtalsbrott har den icke felande parten rätt till skadestånd motsvarande den skada som den felande parten har orsakat.
  • Leverantören ansvarar endast för direkt skada som uppstår på grund av leverantörens försummelse. Leverantören ansvarar inte för indirekt skada såsom utebliven vinst, förlorad omsättning, förlust av information. Leverantörens ansvar enligt detta avsnitt 26 är även begränsat till den månadsavgift som Kund erlagt i förskott enligt avsnitt 12
  • För det fall att pågående avtalsbrott inte upphör omgående efter skriftligt påpekande därom, ska felande Part, utöver vad som följer av punkt ovan, till den andre Parten betala ytterligare vite om ett (1) prisbasbelopp per påbörjad kalendervecka som avtalsbrottet fortsätter.
  • Krav på skadestånd ska, för att vara giltigt, framställas inom skälig tid efter det att Part märkt eller borde märkt grunden för kravet.
 2. ANDRA PÅFÖLJDER VID AVTALSBROTT
  • Om Kunden bryter mot Avtalet har leverantören rätt att avbryta Hemsidan tillgänglighet.
  • Om Avtalet sägs upp till omedelbart upphörande på grund av avtalsbrott, ska leverantören fortsätta att ha rätt att utöva samtliga rättigheter enligt Avtalet och lag, inklusive men inte begränsat till skadestånd och vite enligt avsnitt 26.
 3. FÖLJDER AV AVTALETS UPPHÖRANDE
  • Om Avtalet upphör att gälla upphör samtidigt samtliga Kundens rättigheter i enlighet med Avtalet. Kunden har rätt att efter skriftlig begäran återfå det Innehåll Kunden tillhandahållit enligt avsnitt 6 ovan i ett läsbart format. Sådan begäran ska lämnas till leverantören i enlighet med avsnitt 20 ovan senast trettio (30) dagar efter att Avtalet upphört att gälla.
  • Vid Avtalets upphörande har Kunden rätt, men ingen skyldighet, att köpa Hemsidan av Leverantören.
 4. FORCE MAJEURE
  • Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt Avtalet, om underlåtenheten har sin grund i omständighet (“Befriande Omständighet”), som ligger utanför Parts kontroll och som förhindrar fullgörandet därav. Så snart hindret upphör ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt. Såsom Befriande Omständighet ska anses krig, krigshandling, myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknad och därmed jämställda omständigheter.
  • Part som önskar befrielse enligt punkt 1 ovan ska utan dröjsmål meddela den andra Parten därom.
  • Oavsett vad ovan sägs om befrielse från påföljd har part rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om fullgörandet av viss förpliktelse försenas med mer än tre (3) månader.
 5. TVIST
  • Detta Avtal ska tillämpas och tolkas i enlighet med svensk lag.
  • Tvist angående tolkning eller tillämpning av Avtalet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk allmän domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans.

 

______________________

 

 

 

Detta Avtal har upprättats i två (2) originalexemplar varav Parterna tagit var sitt, kunden får sitt skickat till sin e-post.

 

Genom att godkänna och skicka beställningen godkänns detta avtal av båda Parter.  

UPPDRAGSAVTAL

Mellan

 • Grafisk Design Roscoe AB (org. nr 559245-3637), Tegnérlunden 3, 111 61 Stockholm (”Leverantören”); och
 • Enligt ifyllda uppgifter i beställning (”Kunden”)

har vid beställning godkänt följande uppdragsavtal (”Avtalet”). Leverantören och Kunden benämns i det följande även var för sig ”Part” och gemensamt ”Parterna”.

 1. BAKGRUND
  • Grafisk Design Roscoe AB(Leverantören) är en grafisk design- och webbyrå som erbjuder olika webbplatslösningar, grafik och tryckdesign. Samt skapar, tillhandahåller och underhåller webbsidor i samråd med och på uppdrag av sina kunder.
  • [Om relevant, beskriv kunden]
 2. AVTALSKONSTRUKTION
  • Parternas överenskommelse enligt Avtalet regleras av villkoren i följande avtalshandlingar:
   1. detta avtalsdokument
   2. avtalsbilagorna; och
   3. övriga dokument eller uppgifter som leverantören hänvisar till i detta avtalsdokument.
  • Vid eventuella motstridigheter i innehållet i de olika avtalshandlingarna ska avtalshandlingarna gälla i den inbördes ordning som anges i punkt 1 ovan varvid detta avtalsdokument äger högst prioritet och därefter nedåt i fallande skala.
 3. AVTALSPERIOD

Avtalet gäller i tjugofyra (24) månader från och med dagen för undertecknandet. Om Avtalet inte skriftligen har sagts upp senast sex (6) månader före avtalsperiodens utgång, förlängs Avtalet automatiskt med tolv (12) månader i taget med samma uppsägningstid (”Avtalsperiod”).

 1. PARTSFÖRHÅLLANDE

Parterna är två av varandra ägarmässigt oberoende Parter som ska genomföra Avtalet i eget namn och i enlighet med Avtalet. Avtalet ska inte innebära att Parterna ingår annat förhållande eller ger varandra några andra rättigheter än vad som uttryckligen anges i Avtalet. Parterna äger inte i något avseende rätten att företräda eller rättsligt binda den andra Parten.

 1. UPPDRAGET OCH LICENSEN
  • I och med Avtalet ger Kunden leverantören uppdraget att på de villkor som följer av Avtalet skapa, tillhandahålla och utveckla en hemsida anpassad till Kunden (”Hemsidan”), samt erbjuda Kunden support och utveckling av Hemsidan (gemensamt benämnt ”Uppdraget”).
  • I och med Uppdraget ansvarar leverantören även för att det för Hemsidan nödvändiga domännamnet förnyas vid behov. Aktuella domännamn kopplade till Hemsidan ska i förekommande fall registreras i Kundens namn och innehas av Kunden. Leverantören ska stå som administrativ kontakt för domännamnet om detta är nödvändigt för att utföra Uppdraget och förnya domännamnet. Kostnad för förnyelse av domännamn ska debiteras Kund i enlighet med Avtalet.
  • Kunden får under Avtalsperioden en tidsbegränsad exklusiv rätt att på de villkor som följer av Avtalet använda Hemsidan (”Licens”).
 2. INNEHÅLL
  • Av Bilaga 1 framgår vem av Parterna som ansvarar för att ta fram och tillhandahålla innehåll (eng: ”content”) för Hemsidan, inklusive text och bild. Hemsidans innehåll, oavsett om det tas fram av Kunden eller av leverantören, ska i det följande benämnas som ”Innehåll”.
  • Om Kunden ansvarar för att ta fram Innehåll ska Kunden tillhandahålla leverantören Innehållet på så sätt som följer av leverantörens skriftliga instruktioner tillgängliggjorda i enlighet med
  • Leverantören lagrar allt Innehåll så länge leverantören ansvarar för Hemsidans tillgänglighet enligt Avtalet, om inte Kunden skriftligen instruerat leverantören att Innehållet ska raderas.
  • Den Part som har tagit fram och tillhandahållit Innehåll i enlighet med Bilaga 1 ansvarar ensamt för att hantering av sådant Innehåll enligt Avtalet, inklusive publicering på Hemsidan, inte innebär intrång i tredje parts rättigheter, eller på annat sätt står i strid mot gällande lagstiftning. Kunden ansvarar alltid för att Innehållet är fullständigt och korrekt.
 3. ANNONSERING
  • Leverantören förbehåller sig rätten att sälja annonsplats till tredje man på Hemsidan. Leverantören åtar sig att omsorgsfullt väja annonsörer som Leverantören bedömer lämpliga för Hemsidan, och som är i linje med Kundens verksamhet i övrigt. Leverantören åtar sig även att inte välja annonsör som Leverantören bedömer utgör en konkurrent till Kunden.
  • Kunden har rätt att invända mot en annons från en annonsör som Leverantören infogar på Hemsidan. Leverantören ska efter en sammantagen bedömning avgöra om det föreligger sakliga skäl för en sådan invändning, och om annonsen ska tas bort från Hemsidan.
  • Eventuella intäkter som härrör från annonsering i enlighet med detta avsnitt 7 ska, om inget annat särskilt avtalats, oavkortat tillfalla Leverantören.
  • Kund har inte rätt att erbjuda tredje man annonsplats på Hemsidan, om inte Parterna avtalar särskilt om detta.
 4. PRODUKTEN
  • Leverantören erbjuder olika mallar för Leverantörens hemsidor, som passar olika behov och olika typer av verksamheter. Hemsidan ska uppfylla de krav som följer av det hemsidepaket som Kunden valt och som följer av Bilaga 1 (”Hemsidepaket”). Vid behov har Kunden rätt att ändra Hemsidepaketet till en högre storleksnivå. Avtalet ska i så fall ersättas med ett nytt uppdragsavtal, vilket innebär att Avtalet upphör att gälla i samband med undertecknandet av det nya uppdragsavtalet.
  • Respektive Hemsidepaket avgör vilka tilläggstjänster som Kunden kan välja att aktivera. Av Bilaga 1 följer vilka tilläggstjänster som Kunden har valt att aktivera, liksom vilka särskilda villkor som gäller för valda tilläggstjänster.
 5. SUPPORT, UPPDATERING OCH ÄNDRING
  • Leverantören ska erbjuda support, uppdatering och ändring av Hemsidan i den omfattning som följer av Bilaga 1.
  • Funktionell eller teknisk support, inklusive felsökning, ska erbjudas av Leverantören utan onödigt dröjsmål, dock senast inom två (2) arbetsdagar.
  • Utöver vad som i övrigt följer av detta avsnitt 9 kommer Leverantören att genomföra en uppdatering av Hemsidans mjukvara på månadsbasis.
 6. LEVERANS

Hemsidan ska för första gången göras tillgänglig för Kunden vid den tidpunkt som följer av Bilaga 1. Hemsidan ska göras tillgänglig för Kunden via internet.

 1. UNDERLEVERANTÖR

Leverantören har rätt att fritt anlita underleverantörer för genomförandet av Avtalet. Leverantören är ansvarig för underleverantörers arbete som om det vore sitt eget. 

 1. PRISER OCH BETALNING
  • Betalning enligt Avtalet ska ske av Kunden till det i faktura anvisat konto inom trettio (30) dagar från mottagen faktura. Den första fakturan kommer att skickas till Kunden trettio (30) dagar efter Avtalet trätt i kraft.
  • Ersättningen för Uppdraget följer Leverantörens vid var tid gällande prislista Leverantören håller tillgänglig i enlighet Avtalet (”Prislista”).
 2. TREDJEPARTSAPPLIKATIONER
  • För att göra Hemsidan tillgänglig för Klienten kan Hemsidan vara integrerad med enheter, applikationer, webbplatser och tjänster från tredje part (”Tredjepartsapplikationer”). Dessa Tredjepartsapplikationer ägs eller kontrolleras inte av Leverantören.
  • Leverantören garanterar att man har nödvändiga licenser till Tredjepartsapplikationer för genomförandet av Uppdraget.
 3. KUNDENS ANSVAR
  • Kunden ansvarar för att de domännamn som administreras under Uppdraget tillhör Kunden.
  • När information kan lämnas och spridas av utomstående vid användning av Hemsidan, är Kunden ansvarig för att ha sådan uppsikt och kontroll över informationen som krävs enligt gällande lagstiftning.
  • Kunden förbinder sig att inte nyttja Licensen i strid med Avtalet, inklusive men inte begränsat till att söka obehörig åtkomst till eller förändra Hemsidan, eller på annat sätt agera i strid mot gällande lagstiftning vid sin användning av Hemsidan, samt att inte sprida datavirus eller någon annan form av skadlig kod vid användning av Hemsidan.
  • Kunden åtar sig att använda Hemsidan på ett sätt som upprätthåller säkerheten för Hemsidan, inklusive men inte begränsat till att inte dela eventuella lösenord med obehöriga.
  • Kunden ansvarar för att ha för Hemsidan nödvändiga anslutningar, utrustningar och Tredjepartsapplikationer, samt uppfyller övriga tekniska krav som möjliggör åtkomst till Hemsidan, t.ex. krav på en speciell typ av webbläsare, som Leverantöreninformerar Klienten om i enlighet med Avtalet.
 4. LEVERANTÖRENS ANSVAR
  • Leverantören ansvarar för fel i Hemsidan som består i att den inte uppfyller vad som följer av Bilaga 1 eller Avtalet. Som fel anses inte obetydliga avvikelser och inte heller inskränkningar i Hemsidans tillgänglighet som Leverantören har rätt att göra enligt Avtalet.
  • Om Kunden till följd av fel som har orsakats av Leverantören inte har kunnat använda Hemsidan, eller utnyttja rätten till support och utveckling enligt Avtalet, har Kunden rätt till nedsättning av den gällande avgiften enligt avsnitt 12 ovan som svarar mot felets omfattning. Sådan nedsättning ska ske med hänsyn till den tid under vilket felet förelegat i förhållande till den gällande avgiften för Uppdraget.
  • Krav på nedsättning enligt punkt 2 ovan ska framföras av Kunden till Leverantören skriftligen senast trettio (30) dagar efter det att felet har avhjälpts.
 5. ANSVARSBEGRÄNSNING
  • Kunden förstår och accepterar att Hemsidan tillhandahålls i “befintligt skick” och “såsom tillgänglig”, utan varken uttryckta eller underförstådda garantier av något slag, förutom vad som uttryckligen anges i detta Avtal.
  • Användningen av Hemsidan sker på Kundens egen risk. Leverantören ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma med anledning av användningen av Hemsidan eller den information som finns tillgänglig i Hemsidan.
  • Hemsidan är normalt tillgänglig varje dag, dygnet runt. Leverantören innehar rätten att när som helst tillfälligt avbryta tillhandahållandet av Hemsidan för serviceändamål, t.ex. buggrättningar, underhåll, tester och uppgraderingar, samt på grund av lag, myndighetsbeslut eller beslut fattade av behörig registreringsenhet för relevanta domännamn, eller av sådan registreringsenhet utsedd behörig organisation, (”Tillåtna Avbrott”). Avbrott som sker på Kundens begäran eller med Kundens godkännande, samt avbrott som sker med anledning av den uppdatering som ska genomföras av leverantören enligt i punkt 3 ovan, ska därutöver alltid utgöra Tillåtna Avbrott.
  • Leverantören ska i görligaste mån informera Kunden om planerade Tillåtna Avbrott enligt punkt 16.3 ovan senast en (1) arbetsdag i förväg om inte annat överenskommits mellan Parterna. Leverantören ska även sträva efter att genomföra sådana avbrott på ett sådant sätt att Kunden inte drabbas i onödan. När möjligt ska så ske vid tillfällen då avbrott i tillgängligheten har minst påverkan på majoriteten av användarna av Hemsidan. Ersättning för Hemsidans otillgänglighet vid Tillåtna Avbrott utbetalas aldrig.
  • Leverantören är beroende av tredje man för att Hemsidan ska uppfylla nödvändiga specifikationer och krav i enlighet med Avtalet. Om leverantören inte kan få tillgång till tredje mans tjänster i nödvändig utsträckning ska Kunden underrättas utan skäligt dröjsmål. Om Leverantören kan göra troligt att ansvaret för det inträffade huvudsakligen ligger hos tredje man ska Leverantören inte ansvara för avvikelser från och brott mot Avtalet. Om Avtalet inte kan upprätthållas på grund av det inträffade ska Avtalet upphöra att gälla med omedelbar verkan, och avsnitt 26 ska inte tillämpas.
  • Kunden är införstådd med att Leverantören inte ansvarar för beteenden, funktioner eller innehåll i någon Tredjepartsapplikation, eller för någon transaktion som användaren eventuellt genomför med den som tillhandahåller sådan Tredjepartsapplikation. Leverantören garanterar inte heller kompabiliteten för Tredjepartsapplikationer från tredje part med Hemsidan.
  • Om inget annat framgår av Hemsidepaketet eller följer av Avtalet, omfattar Leverantörens ansvar enligt Avtalet inte fel och/eller bristande uppfyllelse av tillgänglighet av Hemsidan orsakad av nedan angivna orsaker:
 • Kunden har använt Hemsidan på annat sätt än så Leverantören godkänt, och på ett sätt som påverkar Hemsidans funktion;
 • Kunden uppfyller inte de krav som följer av punkt 14.4 och 14.5 ovan;
 • Kunden har företagit ändringar eller ingrepp i Hemsidan utan Leverantörens godkännande;
 • Hemsidan har drabbats av virus eller andra angrepp, under förutsättning att Leverantören uppfyllt fackmannamässiga skyddsåtgärder;
 • Omständighet utanför Leverantörens ansvarsområde för Uppdraget eller Hemsidan, t.ex. brist i kommunikation eller andra produkter eller tjänster från tredje man som Leverantören inte uttryckligen åtagit sig ansvar för, har inträffat; eller
 • Annan omständighet som är hänförlig till Kunden eller någon som Kunden ansvarar för har inträffat.
  • Leverantören tillhandahåller backup av Hemsidan. Leverantören kan dock inte garantera för att sådan backup av Hemsidan fungerar korrekt och att Innehåll kan återställas helt eller formateras korrekt.
 1. BEGRÄNSNING AV SKYLDIGHET
  • Om Leverantören bedömer att Innehåll kan strida mot lagstiftning, eller på annat sätt kan anses vara olämplig, kan Leverantören neka uppdrag att publicera Innehåll på Hemsidan, alternativ radera redan publicerat Innehåll.
  • Leverantören har rätt att när som helt avbryta tillgängligheten av Hemsidan om Kunden bryter mot detta Avtal eller på annat sätt använder Hemsidan på ett sätt som kan skada Leverantören eller tredje man.
 2. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
  • Samtliga immateriella rättigheter avseende det Innehåll Kunden har tagit fram och gjort tillgängligt för Leverantören i enlighet med Avtalet tillhör Kunden. Samtliga immateriella rättigheter avseende det Innehåll som Leverantören har tagit fram i enlighet med Avtalet tillhör Leverantören.
  • Om inget annat skriftligen avtalats mellan Parterna ska övriga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter, i eller avseende Hemsidan, tillhöraLeverantören, såvida de inte utgör Tredjepartsapplikationer.
 3. PERSONUPPGIFTSHANTERING

Parterna är skyldiga att följa vid var tid gällande personuppgiftslagstiftning vid behandling av personuppgifter. I de fall Leverantören bedömer det nödvändigt ska Parterna också, vid sidan av detta Avtal, även ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal som kommer utgöra en integrerad del av Avtalet. 

 1. MEDDELANDEN
  • Om inte annat anges i detta Avtal, ska alla meddelanden mellan Parterna ske skriftligen till den adress eller andra kontaktuppgifter som Part senast angivit. Rekommenderat brev ska anses ha mottagits av adressaten senast inom fem (5) dagar från dagen för poststämpelns datum. E-post ska anses ha mottagits av adressaten när avsändaren får ett leveranskvitto från sitt e-postsystem.
  • Parterna har vid Avtalets ingående följande kontaktuppgifter
   • de postadresser som anges i detta Avtals inledning.
   • Leverantörens e-post, info@se (allmänt)
   • Leverantörens e-post,support@se (support- och utvecklingsärenden)
   • Kundens e-post, skall meddelas på beställning.

Ändring av adress och andra kontaktuppgifter ska meddelas skriftligen på sätt som anges i denna punkt.

 1. SEKRETESS OCH LOJALITET
  • Parterna förbinder sig att iaktta sekretess och därmed inte för utomstående, varken under eller efter Avtalsperioden, obehörigen röja sådana uppgifter om den andra Partens verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemlighet. Med affärs- eller yrkeshemlighet avses varje upplysning, teknisk, kommersiell eller av annan art, som berör den andre Parten, oavsett om upplysningen dokumenterats eller inte, med undantag för upplysning som är eller blir allmänt känd, allmänt tillgänglig eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott mot innehållet i Avtalet.
  • Som affärs- eller yrkeshemlighet ska alltid betraktas information som Part angivit vara konfidentiell vid utlämnandet. Parterna förbinder sig att endast använda sådana affärs- eller yrkeshemligheter i den utsträckning som är nödvändigt för att fullgöra Avtalet.
  • Parterna ska under Avtalsperioden och därefter uppträda lojalt mot den andre Parten och inte företa handlingar eller underlåtenheter som på annat sätt än vad som redan nämnts i detta avsnitt 21 kan skada den andre Parten.
  • Parterna ska även hålla den andra Parten informerad om affärsmässiga, ekonomiska och andra för Avtalets bestånd väsentliga omständigheter. Skyldigheten omfattar särskilt varje misstanke om omständighet som kan innebära eller har inneburit att Part kan komma på obestånd.
 2. FULLSTÄNDIG REGLERING
  • Avtalet utgör Parternas fullständiga reglering av samtliga frågor som Avtalet berör. Avtalet ersätter samtliga tidigare skriftliga eller muntliga överenskommelser mellan Parterna avseende de frågor som Avtalet berör.
  • Ändringar och tillägg till detta Avtal skall vara skriftliga, daterade och undertecknade av båda Parter.
 3. ÖVERLÅTELSEAV AVTAL
  • Parterna har inte rätt att, helt eller delvis, överlåta eller pantsätta Avtalet eller några rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet utan att först ha inhämtat den andre Partens skriftliga medgivande.
  • Oaktat vad som är sagt i punkten 23.1 ovan har leverantören rätt att, utan godkännande från Kunden, överlåta Avtalet till annat bolag inom den koncern som leverantören tillhör.
 4. AVTALSBROTT
  • Bryter Part mot bestämmelse i Avtalet utgör det ett avtalsbrott.
  • Om avtalsbrottet är väsentligt kan den icke felande Parten säga upp Avtalet med omedelbar verkan. Brott mot bestämmelserna om lojalitet och sekretess i avsnitt 21 ovan ska alltid anses utgöra väsentligt avtalsbrott.
  • Avtalsbrott, som inte är uppenbart ringa, utgör väsentligt avtalsbrott om inte rättelse av felet vidtagits av den felande Parten inom trettio (30) dagar efter skriftligt påpekande eller om förnyad överträdelse av samma eller annan regel inträffar inom fyra (4) månader från det att påpekandet mottogs av den felande Parten.
 5. ANNAN FÖRTIDA UPPSÄGNING AV AVTALET

Vardera Part äger rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan genom skriftligt meddelande till sådan Part om Parten går i konkurs, ställer in sina betalningar, inleder ackordsförhandlingar, inleder förfarande om företagsrekonstruktion, träder i likvidation eller om Part genom misslyckat utmätningsförsök eller av annan med därmed jämförlig omständighet kan anses vara på obestånd.

 1. SKADESTÅND OCH VITE
  • Vid avtalsbrott har den icke felande parten rätt till skadestånd motsvarande den skada som den felande parten har orsakat.
  • Leverantören ansvarar endast för direkt skada som uppstår på grund av leverantörens försummelse. Leverantören ansvarar inte för indirekt skada såsom utebliven vinst, förlorad omsättning, förlust av information. Leverantörens ansvar enligt detta avsnitt 26 är även begränsat till den månadsavgift som Kund erlagt i förskott enligt avsnitt 12
  • För det fall att pågående avtalsbrott inte upphör omgående efter skriftligt påpekande därom, ska felande Part, utöver vad som följer av punkt ovan, till den andre Parten betala ytterligare vite om ett (1) prisbasbelopp per påbörjad kalendervecka som avtalsbrottet fortsätter.
  • Krav på skadestånd ska, för att vara giltigt, framställas inom skälig tid efter det att Part märkt eller borde märkt grunden för kravet.
 2. ANDRA PÅFÖLJDER VID AVTALSBROTT
  • Om Kunden bryter mot Avtalet har leverantören rätt att avbryta Hemsidan tillgänglighet.
  • Om Avtalet sägs upp till omedelbart upphörande på grund av avtalsbrott, ska leverantören fortsätta att ha rätt att utöva samtliga rättigheter enligt Avtalet och lag, inklusive men inte begränsat till skadestånd och vite enligt avsnitt 26.
 3. FÖLJDER AV AVTALETS UPPHÖRANDE
  • Om Avtalet upphör att gälla upphör samtidigt samtliga Kundens rättigheter i enlighet med Avtalet. Kunden har rätt att efter skriftlig begäran återfå det Innehåll Kunden tillhandahållit enligt avsnitt 6 ovan i ett läsbart format. Sådan begäran ska lämnas till leverantören i enlighet med avsnitt 20 ovan senast trettio (30) dagar efter att Avtalet upphört att gälla.
  • Vid Avtalets upphörande har Kunden rätt, men ingen skyldighet, att köpa Hemsidan av Leverantören.
 4. FORCE MAJEURE
  • Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt Avtalet, om underlåtenheten har sin grund i omständighet (“Befriande Omständighet”), som ligger utanför Parts kontroll och som förhindrar fullgörandet därav. Så snart hindret upphör ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt. Såsom Befriande Omständighet ska anses krig, krigshandling, myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknad och därmed jämställda omständigheter.
  • Part som önskar befrielse enligt punkt 1 ovan ska utan dröjsmål meddela den andra Parten därom.
  • Oavsett vad ovan sägs om befrielse från påföljd har part rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om fullgörandet av viss förpliktelse försenas med mer än tre (3) månader.
 5. TVIST
  • Detta Avtal ska tillämpas och tolkas i enlighet med svensk lag.
  • Tvist angående tolkning eller tillämpning av Avtalet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk allmän domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans.

______________________

Detta Avtal har upprättats i två (2) originalexemplar varav Parterna tagit var sitt, kunden får sitt skickat till sin e-post.

Genom att godkänna och skicka beställningen godkänns detta avtal av båda Parter.  

Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.